Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
    Přizpůsobení přístupnosti
  • Větší písmo
  • Menší písmo
  • Odstíny šedé
  • Zvýšit kontrast
  • Podtrhnout odkazy
  • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

Granty

Často kladené dotazy

Mohou se organizace hlásit pouze do konkrétních grantových výzev nebo se můžeme přihlásit i mimo grantové řízení?

Žádosti organizací projednáváme téměř výhradně v rámci konkrétních grantových řízení, která průběžně vyhlašujeme na našich webových stránkách v sekci Aktuální grantová řízení. Mimo grantová řízení poskytujeme podporu pouze zcela výjimečně, a to zejména těm organizacím, se kterými Nadace AGROFERT dlouhodobě spolupracuje.

Rádi bychom se přihlásili do konkrétní grantové výzvy s projektem, který ještě nefunguje, resp. funguje méně než 12 měsíců. Je to možné?

Ano, je to možné. Posuzujeme kvalitu projektu, nikoliv dobu jeho trvání, takže šanci získat nadační příspěvek určitě máte.

Rádi bychom se přihlásili do konkrétní grantové výzvy, nemáme ale ještě vyhotovenu výroční zprávu za právě uplynulý rok. Co máme dělat?

K žádosti přiložte poslední platnou výroční zprávu, kterou máte k dispozici. Pokud Vaše organizace výroční zprávu nevytváří, nebo existuje teprve krátce, přiložte přehled aktivit a akcí/popis činnosti s nadpisem „Alternativa za výroční zprávu“.

Rádi bychom se přihlásili do konkrétní grantové výzvy. Při podání přihlášky rozhoduje datum razítka pošty na obálce nebo je třeba, aby byla žádost doručena do Nadace AGROFERT v den uzávěrky?

Rozhoduje datum razítka pošty na obálce, nicméně přihlášku v elektronické podobě (může být i bez příloh), je nutné doručit do emailové schránky nadace nejpozději v den uzávěrky grantové výzvy.

Přihlásili jsme se do grantové výzvy. Jak se dozvíme výsledky?

Výsledky jednotlivých grantových výzev publikujeme na našich webových stránkách v sekci Výsledky grantových řízení. Vybrané organizace od nás do 60 dnů od publikování výsledků obdrží darovací smlouvu, ve které bude specifikována jak výše příspěvku, tak účel, na který je nadační příspěvek určen. Žadatelé nejsou o výsledku informováni jednotlivě, doporučujeme tedy pravidelně sledovat webové stránky (sekce Výsledky grantových řízení). Výsledky grantového řízení zveřejňujeme ihned, jakmile je máme k dispozici, není tedy třeba dotazovat se telefonicky.

Je možné dozvědět se výsledky dříve než je avizovaný termín zveřejnění?

Bohužel ne. Při podání žádosti proto ve svém projektu počítejte s tím, že nelze žádat o příspěvek např. na akce, které se mají konat před avizovaným termínem zveřejnění výsledků nebo do 60 dnů po něm.

Získali jsme příspěvek Nadace AGROFERT. Můžeme uplatnit i náklady na projekt vzniklé před podpisem darovací smlouvy?

Po zveřejnění výsledku na webových stránkách Nadace AGROFERT jsou postupně vystavovány darovací smlouvy, které jsou následně úspěšným žadatelům rozesílány v elektronické podobě na kontaktní emailovou adresu uvedenou ve formuláři.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podpořených organizací v rámci grantových řízení je hodně, tudíž smlouvu očekávejte nejpozději do 60 dnů po datu zveřejnění výsledků. Prosby o upřednostnění v této záležitosti nemůžeme, bohužel, akceptovat.

Získali jsme příspěvek Nadace AGROFERT. Kdy můžeme očekávat připsání financí na náš účet?

Ode dne, kdy nám bude do nadace doručena darovací smlouva podepsaná z Vaší strany, bude příspěvek proplacen do 30 dnů.

Podepsanou darovací smlouvu jsme odeslali zpět na adresu nadace. Můžeme očekávat potvrzení o jejím přijetí?

Bohužel ne. V množství darovacích smluv, které denně evidujeme, není možné, abychom potvrzovali přijetí každé smlouvy. O tom, zda nám darovací smlouva byla doručena, se dozvíte na základě dvou procesů, které by měly proběhnout cca během jednoho měsíce od doručení smlouvy do Nadace AGROFERT (pořadí nemusí být dodrženo).
a) bude Vám zasláno jedno originální vyhotovení darovací smlouvy zpět k Vaší úschově
b) do 30 dnů od podpisu darovací smlouvy ze strany Nadace AGROFERT obdržíte příspěvek na uvedený bankovní účet

Potřebovali bychom pozdržet vyplacení příspěveku. Co pro to můžeme udělat? Lze pozdržet platbu po podpisu a odeslání darovací smlouvy z naší strany?

Pokud potřebujete vyplacení příspěvku pozdržet, odešlete z Vaší strany podepsané darovací smlouvy v momentě, kdy budete moct příspěvek přijmout (např. smlouvu obdržíte v listopadu, ale příspěvek potřebujete obdržet až v lednu – smlouvu tudíž zašlete na konci prosince či začátkem ledna). Po doručení Vámi podepsané darovací smlouvy do Nadace AGROFERT se nelze věnovat prosbám o pozdržení platby.

V darovací smlouvě je stanovena povinnost doručit Nadaci AGROFERT v daném časovém horizontu účelové naplnění poskytnutého daru na podporu projektu. Jak má takové vyúčtování vypadat? Zašlete nám nějaký speciální formulář?

V rámci vyúčtování (doložení účelového naplnění poskytnutého daru) je požadována závěrečná zhodnocující zpráva o vývoji projektu a přínosu příspěvku Nadace AGROFERT (formulář je k dispozici ke stažení na webových stránkách Nadace AGROFERT v sekci „Formuláře“), doplněná o všechny potřebné doklady (např. mzdové listy, faktury, dodací listy atd.) a fotodokumentaci pořízených věcí či proběhlých akcí. Všechny dokumenty je nutné jednotlivě označit celým číslem darovací smlouvy včetně slovních/písmenných spojení.

V případě zaslání vyúčtování v elektronické podobě (na emailovou adresu info@nadaceagrofert.cz) je vyžadován PDF formát všech souborů, v závislosti na obsáhlosti celkové dokumentace si můžeme vyžádat i podobu listinnou. Celým číslem darovací smlouvy (včetně slovních/písmenných spojení) je zároveň potřeba označit i předmět emailu.