Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Přizpůsobení přístupnosti
 • Větší písmo
 • Menší písmo
 • Odstíny šedé
 • Zvýšit kontrast
 • Podtrhnout odkazy
 • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

Granty

Grantová pravidla

Obecná grantová pravidla Nadace AGROFERT pro právnické osoby

(dále jen "Nadace")
 

1.      Základní ustanovení

1.1.   Nadace AGROFERT se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4, PSČ 149 00, IČ: 24188581 poskytuje nadační příspěvky v souladu s vizí a účelem nadace, k němuž byla zřízena, tedy primárně k podpoře projektů působících v jedné z následujících oblastí:

 • podpora dětí a mládeže
 • podpora znevýhodněných a hendikepovaných spoluobčanů
 • podpora zdraví a péče o něj
 • podpora rozvoje regionů

1.2.   Správní rada nadace vyhlašuje veřejná otevřená či uzavřená výběrová řízení na poskytnutí nadačního příspěvku v souladu s posláním a cíli nadace.

1.3.    Nadační příspěvky se přiznávají výhradně na základě výběru ze žádostí žadatelů dle pravidel výběrového řízení daného těmito grantovými pravidly.

1.4.   Tato grantová pravidla se nevztahují na případy, kdy správní rada nadace rozhodne o poskytnutí nadačního příspěvku mimo grantové řízení.


2. Podmínky grantového řízení

2.1.   Příspěvky nadace mohou být poskytnuty následujícím subjektům:
 • občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, účelovým zařízením církví a veřejnoprávním institucím
 • nadacím a nadačním fondům za podmínky, že nejméně 90% příspěvku bude využito na podporu třetích osob a nejvýše 10% na náklady nadace nebo nadačního fondu
 • příspěvkovým a rozpočtovým organizacím za podmínky, že samy vloží nejméně 50% finančních prostředků na podporovaný projekt působící v jedné z oblastí působnosti nadace
2.2.   Typy záměrů, na které nadace může poskytnout nadační příspěvek:
 • podporovaný projekt musí být v souladu s vizí a účelem nadace a vycházet z jedné ze čtyř priorit nadačního zaměření
 • záměr musí být realizován na území České republiky
 • doba realizace záměru nesmí přesáhnout 12 měsíců

2.3.   Druhy nákladů, na něž není možné poskytnout nadační příspěvek:

 • nadace neposkytuje nadační příspěvky zpětně
2.4.   Četnost žádostí:
 • do jednoho grantového řízení může jeden žadatel podat více žádostí  
 • žadateli může být v rámci jednoho grantového řízení uděleno více nadačních příspěvků

 

3.      Žádost o nadační příspěvek

3.1.   O nadační příspěvek lze požádat prostřednictvím řádně vyplněného tiskopisu „Žádost o udělení nadačního příspěvku“ (dále jen „žádost“).  Nedílnou součástí žádosti jsou i povinné přílohy.

3.2.   Tiskopis žádosti lze získat na internetových stránkách nadace www.nadace-agrofert.cz

3.3.   Žádosti jsou přijímány v termínu od vyhlášení grantového řízení žádosti až do předem uveřejněného termínu uzávěrky.

3.4.   Pro přijetí žádosti je rozhodující datum poštovního razítka, datum odeslání e-mailu, v případě osobního doručení potvrzené datum převzetí žádosti. Projekty zaslané po termínu uzávěrky nebudou do grantového řízení zařazeny.

3.5.   Žádosti, které splňují formální a věcné požadavky, jsou postoupeny k dalšímu hodnocení.

3.6.   Neúplné žádosti a žádosti neodpovídající vizím a cílům nadace jsou z dalšího hodnocení vyřazeny.  

3.7.   Nadace má právo vyžádat si další podklady potřebné pro posouzení žádosti.

 

4.       Schvalování nadačních příspěvků

4.1.   Nadace předkládá všechny nevyřazené žádosti k posouzení správní radě nadace.

4.2.   O udělení nadačních příspěvků rozhoduje správní rada nadace na základě doporučení vědecké rady, která posuzuje žádosti žadatelů.

4.3.   U konkrétních grantových řízení může správní rada nadace jmenovat grantovou komisi, která posuzuje žádosti žadatelů v daném grantovém řízení a nahrazuje tak vědeckou radu.

4.4.   Rozhodnutí vědecké rady nadace, případně grantové komise, stvrzuje správní rada Nadace.

4.5.   Rozhodnutí správní rady nadace je konečné a nelze se proti němu odvolat.

4.6.   Nadace je oprávněna, na základě vlastního uvážení, snížit nadační příspěvek oproti požadované částce.

4.7.   Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Nadace je oprávněna jednotlivé nebo i všechny žádosti odmítnout a není povinna žadateli toto odmítnutí zdůvodňovat.

4.8.   Obecná kritéria, k nimž nadace přihlíží při posuzování projektů, jsou: projektový záměr, způsob a kvalita zpracování projektu, finanční aspekty projektu a způsobilost žadatele

4.9.   Podklady poskytnuté spolu s žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku se žadatelům nevracejí.

 

5.      Pravidla nakládání s nadačním příspěvkem

5.1.   Poskytnutý nadační příspěvek musí být použit výhradně na realizaci záměru, který byl obsahem žádosti.

5.2.   Poskytnutý nadační příspěvek musí být použit v souladu a dle pravidel obsažených v platných právních předpisech, v příslušné grantové výzvě a ve smlouvě o nadačním příspěvku uzavřené mezi žadatelem a nadací.

5.3.   Případné změny v realizaci projektu musí být předEm schváleny správní radou Nadace. Žadatel je povinen podat žádost o změnu v realizaci projektu písemně.

5.4.    Pokud je s poskytnutým nadačním příspěvkem nakládáno jinak, než je stanoveno v bodech 5.1., 5.2. a 5.3., je příjemce povinen příspěvek vrátit v míře:

 • celý poskytnutý nadační příspěvek, pokud tento není použit v souladu s těmito grantovými pravidly, pokud žadatel odmítne nebo neumožní kontrolu využití nadačního příspěvku nebo pokud nedoloží použití příspěvku ve stanovených termínech, případně v jiných případech stanovených ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku
 • příslušnou část poskytnutého nadačního příspěvku v případě že projekt, či některá jeho část, je realizován s nižšími náklady oproti schválenému rozpočtu

5.5.   Pokud nastanou podmínky pro vrácení části nebo celého nadačního příspěvku, je žadatel povinen toto oznámit nadaci neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozví.

5.6.   Lhůta pro vrácení části nebo celého nadačního příspěvku činí 30 dnů ode dne, kdy nadace žadatele k tomuto úkonu písemně vyzve.
 

6.      Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku

6.1.   Nadace uzavírá s příjemcem nadačního příspěvku smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku.
6.2.   Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku je navržena nadací a obsahuje zejména:

 • výši přiděleného příspěvku
 • účel, na který byl příspěvek přidělen
 • způsob čerpání nadačního příspěvku
 • termín, do kterého je příjemce nadačního příspěvku povinen předložit vyúčtování nadačního příspěvku a doložit využití finančních prostředků
 • povinnost žadatele umožnit nadaci průběžnou kontrolu dokumentace a způsobu užití poskytnutého nadačního příspěvku

6.3.   Žadatel návrh smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku podepíše ve lhůtě stanovené nadací. Pokud tak neučiní, pozbývá rozhodnutí o přidělené nadačního příspěvku platnosti a nadace může použít grant jiným způsobem.

 

7.      Kontrola použití nadačního příspěvku

7.1.   Nadace si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat použití poskytnutého nadačního příspěvku.

7.2.   Příjemce nadačního příspěvku je povinen dodat nadaci závěrečnou zprávu do 1 měsíce od ukončení projektu.

7.3.   Nadace si může vyžádat provedení nezávislého auditu podpořeného záměru a má právo určit si auditora. V takovém případě hradí náklady spojené s auditem nadace

 

8.      Závěrečná ustanovení

8.1.   Nadace nehradí žadatelům a osobám s nimi spojenými žádné náklady a výdaje související s grantovým řízením či jednáním o uzavření smlouvy o nadačním příspěvku
8.2.   Rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku záleží zcela na uvážení nadace

8.3.   Pravidla obsažená v grantových pravidlech, grantové výzvě či jakémkoli jiném dokumentu souvisejícím s grantovým řízením nepředstavují závazek nadace vůči žadatelům ani jakékoli jiné osobě podle zmíněných pravidel postupovat.

8.4.   Nadace má právo:
 • na zrušení grantového řízení
 • na rozhodnutí o nepřidělení žádného nadačního příspěvku
 • odmítnutí poskytnutí části nebo celého přiznaného grantu a to i v případech, že již došlo k vyhlášení výsledků grantového řízení

8.5.   Na přiznání nadačního příspěvku není právní nárok, právní nárok může vzniknout nejdříve až uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku a splněním podmínek pro poskytnutí nadačního příspěvku sjednaných v dané smlouvě.