Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Přizpůsobení přístupnosti
 • Větší písmo
 • Menší písmo
 • Odstíny šedé
 • Zvýšit kontrast
 • Podtrhnout odkazy
 • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

fond Obecné individuální podpory

Příjem žádostí je dočasně pozastaven.


Děkujeme za pochopení.
Fond na Podporu rodičů samoživitelů

Momentálně přijímáme žádosti pouze poštou a emailem


Děkujeme za pochopení.

Otevřený projekt

Stipendijní fond Nadace AGROFERT je tu proto, aby nabídl talentovaným a cílevědomým studentům podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Stipendia udělujeme mladým lidem, kteří chtějí ve svém životě dosáhnout konkrétních cílů a hledají akademickou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího vzdělání. Stipendia nabízíme rovněž stávajícím vysokoškolským studentů, kteří chtějí pokračovat ve studiu na veřejné vysoké škole, ovšem naráží na finanční překážky během studia.

Vybrané studenty se snažíme při splnění určitých studijních předpokladů podporovat po celou dobu trvání programu, který s naším přispěním započali. Ke konci každého akademického roku studenty vždy požádáme o zhodnocení jejich dosavadní práce, a dokud budou zdárně pokračovat v tom, co si předsevzali, budeme je i nadále podporovat.

Stipendium je poskytováno na jeden školní rok s možností prodloužení v případě splnění podmínek daných poskytovatelem stipendia. V případě předčasného ukončení studia zaniká automaticky i nárok na již přiznané stipendium.

Podpora studentů oboru dětské psychiatrie

V České republice je alarmující nedostatek dětských psychiatrů. Aktuální počet dětských ambulancí nedokáže pokrýt narůstající potřeby pacientů, přitom akutních případů v oblasti duševního zdraví dětí neustále přibývá. Neutěšený stav v dětské a dorostové psychiatrii znamená nepřijatelnou čekací dobu na vyšetření, v délce i několika měsíců. Nadace AGROFERT proto rozšiřuje svůj stávající stipendijní fond o speciální podporu studentům vzdělávacího programu oboru dětské a dorostové psychiatrie.

Nový stipendijní fond je tu pro všechny zájemce, kteří se chtějí vzdělávat a vykonávat praxi v oboru dětské psychiatrie. S ohledem na nedostatek pracovníků v této oblasti zavádíme, oproti stávajícímu stipendijnímu konceptu, úpravu podmínek pro přijetí stipendisty. Požadujeme, aby absolvent po dokončení studia vykonával po určitou dobu činnost na území České republiky.


Kdo může podat žádost

 • Občan ČR nebo občan jiného státu s povolením k trvalému pohybu v ČR

 • Být studentem/hlásit se do bakalářského nebo magisterského studijního programu v České republice (doložit potvrzením o studiu, potvrzením o přijetí případně kopií odevzdané přihlášky na VŠ)

 • Student/uchazeč o VŠ ze sociálně slabší rodiny (doložit písemným potvrzením ze sociální správy, které nesmí být starší než 3 měsíce)

 • Mít nárok na přídavek na dítě v souladu s ust. § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (doložit potvrzením o přiznání dávky, potvrzení vydá úřad státní sociální podpory)

 • Řádně vyplnit přihlášku včetně všech příloh

Sociální situace musí být doložená potvrzením o pobírání přídavků na dítě (případně dalších sociálních dávek) ne starším než 3 měsíce, u studentů z dětských domovů je potřeba potvrzení, že jsou klienty dětského domova.

Vybraní uchazeči mohou být následně pozváni k druhému kolu řízení – osobnímu pohovoru.

Udělením stipendia chceme stávající i budoucí studenty motivovat k tomu, aby překonali obavy z finanční zátěže spojené se studiem, na jimi vybrané školy se přihlásili a úspěšně je také vystudovali.


Časté dotazy

Jaké studijní programy jsou podporovány? Bakalářské nebo magisterské?

Jsou podporovány jak bakalářské, tak magisterské programy/inženýrské programy.

Podporujete studium na veřejné nebo i soukromé vysoké škole?

Podporujeme studenty, kteří se hlásí či studují pouze na veřejných vysokých školách na území České republiky.

Jsou upřednostňovány určité studijní obory?

K žádnému upřednostňování nedochází. Cílem stipendijních fondů je poskytnout stejnou šanci studentům s různým zaměřením i zájmy. Podporujeme studenty, co se hlásí do I. ročníku VŠ i studenty z vyšších ročníků.

Je možné podat si přihlášku do programu o sociální stipendium i přesto, že jsem již obdržel/a jiné stipendium či máte stipendium od jiné nadace?

Ano, i v takovém případě se může student přihlásit. Budeme však vyžadovat upřesnění výše sociálního stipendia i výše stipendia z jiných nadací.

Co když jsem v minulosti nebyl pozván k pohovorům nebo jsem u pohovoru neuspěl? Mohu se do programu přihlásit znovu?

Ano, na výběrové řízení se můžete hlásit opakovaně. Výsledky z minulých ročníků nejsou brány v potaz. Nelze však zaručit lepší úspěšnost při opakovaném přihlášení.

Je při výběru uchazečů zohledňován jejich studijní průměr? V případě, že jsem již studentem vysoké školy, je zohledňován i studijní průměr ze střední školy?

V obou otázkách zní odpověď ano. Výběrová komise zohledňuje studijní průměry jak z vysoké, tak ze střední školy, a to z důvodu získání představy o dlouhodobých studijních výsledcích. Jedná se ale o jedno ze zohledňovaných kritérií.

Je můj přijímací motivační dopis důležitý?

Ano, je velice důležitý. Vypovídá o Vaší osobnosti, o Vašem uvažování, o Vaší schopnosti jasně formulovat myšlenky. Je podstatné, aby motivační dopis byl vaším osobním dílem.

Ovlivňuje šanci na získání stipendia včasnost podání přihlášky?

Nikoliv. Výběrová komise však může požadovat poskytnutí dodatečných informací o Vaší osobě, tudíž je jen ve vašem zájmu, podat přihlášky co nejdříve.

Jaký je průběh přijímacího řízení?

V prvním kole výběrová komise pouze prostuduje a vyhodnotí písemnosti, které žadatelé zaslali. Následně mohou být vybraní uchazeči pozvání k osobním pohovorům.

V případě, že stipendium obdržím, postačí mi na veškeré finanční náklady nebo musím počítat i s vlastními finančními prostředky?

Poskytnuté stipendium představuje pouhý odhad celkové finanční sumy, kterou budete při svých studiích potřebovat. Při odhadu vycházíme z celkových předpokládaných nákladů. V případě, že po přijetí na vysokou školu zjistíte, že výše stipendia je nedostatečná, můžete se na nás obrátit s žádostí o navýšení a v objektivních případech Vám přidělené stipendium můžeme navýšit.

Kdy a v jaké formě obdržím stipendijní částku?

Jakmile zahájíte svá studia, bude Vám částka připsána na Váš bankovní účet.

Je možné o stipendium požádat i v případě, že je vybraný studijní program víceletý?

Námi nabízenou finanční podporu můžete využívat po celou dobu zvoleného programu. Podpora však závisí na Vašich studijních výsledcích a aktivitách, které budou každý rok posuzovány. Není potřeba, abyste se každý rok hlásili do nového výběrového řízení. Stačí, když od Vás obdržíme doporučující dopis od jednoho z Vašich současných kantorů a výpis Vašeho studijního prospěchu a budete splňovat všechny podmínky uvedené pro přijetí do programu. Netýká se to však jiných studijních cílů. Rozhodnete-li se po ukončení magisterského programu pokračovat v doktorském studiu, nebo přestoupit na jiný studijní obor, budete se muset přihlásit do nového výběrového řízení.

Jsou se stipendiem spojeny nějaké závazky?

Snažíme se stipendium poskytnout talentovaným mladým lidem, abychom jim dali příležitost k dosažení dobrého akademického vzdělání a k naplnění jejich životních cílů. Proto je důležité, aby se vybraní studenti cítili odpovědni vůči těm méně šťastným a snažili se své štěstí částečně vrátit prostřednictvím pomoci potřebným a pomoci budoucím uchazečům o stipendium.

Mohu získané stipendium využít i v případě, že se rozhodnu pro jinou univerzitu, než jsem uvedl/a v přihlášce?

Bohužel ne. Stipendium je udělováno pouze pro akademický rok/semestr a studijní program, který byl uveden ve Vaší přihlášce.

Co mám udělat pro to, abych dostal podporu i v dalším roce? Kdy mohu očekávat oznámení o další podpoře?

Po ukončení semestru projde každý student, který se rozhodne ve studiu pokračovat, hodnocením za účelem určení podpory na další roky. Nejedná se pouze o Vaše studijní výsledky, ale o to, zda se skutečně věnujete studiu a plníte univerzitní požadavky.

Jelikož od Vás dostávám finanční podporu, je nutné, abych si uschoval nějaké účtenky či doklady? Jak Vám své finanční náklady dosvědčím?

V případě bezhotovostní úhrady za ubytování a stravování je třeba na konci semestru doložit potvrzení o ubytování/stravování ve školním zařízení v daném období. Náklady na dopravu je třeba doložit jízdními doklady. Náklady na stravování mimo školní zařízení je třeba doložit čestným prohlášením o měsíční výši výdajů.

Co mohu udělat pro to, abych získal podporu i v momentě, kdy dokončuji svůj studijní program a uvažuji o pokračování v navazujícím magisterském/doktorském studiu?

Poskytujeme podporu široké skupině nových studentů a víme, že se spousta z nich rozhodne ve studiu pokračovat a bude schopna si zařídit jiné finanční zdroje. Snažíme se však poskytnout i podporu studentům, kterým jsme již stipendium poskytli. Při výběru posuzujeme nejen celkový studijní potenciál uchazeče, ale hlavně dobu trvání a výši dosavadního stipendia a také studentovu celkovou aktivitu. Student, který se rozhodne pokračovat ve studiu a chce využít finanční podpory, musí nejpozději do 30. května daného roku předložit přihlášku spolu s:

 • Osobním shrnutím Vašich dosavadních zkušeností se studiem v novém prostředí
 • Výkazem studijních výsledků za poslední dokončený semestr
 • Motivačním dopisem o rozsahu A4, ve kterém vysvětlí, proč se rozhodl pokračovat v navazujícím studiu
 • Výkazem studijního prospěchu z předchozího studijního programu
Zobrazit vše


Spuštění:
2015
Cílová skupina:
Studenti vysokých škol

Ing. Petra Adámková

Žádost o příspěvek nám můžete zaslat jedním z následujících způsobů:

 • E-mailem

 • Poštou

Postup podání žádosti
 • Pomocí online formuláře

Online formulář